Izveštaj sa radionica EAQUALS-a, Novembar 2009

koje su održane u Evropskom centru za moderne jezike u Gracu od 12. do 14. novembra 2009. godine.

Konferenciji je prisustvovala Vesna Stakić, kao predstavnik Škole ’Tom & Emma’ i YALS

Rad na sledećim projektima (SIPs – special interest projects), koji su započeti u Budimpešti novembra 2007. godine i nastavljeni u Lisabonu novembra 2008. ostvarivao se u paralelnim sesijama:

  • Nastavni programi i provera znanja zasnovani na CEFR (Zajednički jezički okvir Saveta Evrope), cilj: da se obezbedi podrška u primeni nastavnih planova koji prate CEFR i u procenjivanju znanja polaznika prema nivoima CEFR, radi izdavanja EAQUALS-ovih diploma,
  • CEFR za firme, cilj: da se podrži primena CEFR-a u firmama i izrade odgovarajući opisi nivoa,
  • Okvir za obuku nastavnika, cilj: koristeći EAQUALS-ovu tabelu stručnog profilisanja nastavnika stranih jezika, da se izrade opisi nivoa stručnosti nastavnika (i kriterijumi za akreditaciju), koji bi se koristili za stručne seminare,
  • Samoprocenjivanje, cilji: da se izradi sveobuhvatni set kriterijuma za samoprocenu jezičkih ustanova, da bi se pomoglo potencijalnim kandidatima da utvrde da li ispunjavaju kriterijume za pristupanje EAQUALS-u,
  • ISO podrška, cilj: da se EAQUALS-ovi standardi kvaliteta prilagode ISO kriterijumima i da se obezbede pomoć i podrška za ISO provere kvaliteta,
  • EAQUALS-ov rečnik osnovnih izraza, cilj: da se obezbedi veća primena drugih jezika u EAQUALS-u tako što će se izraditi englesko-nemačko-francuski rečnik osnovnih reči i izraza koji se koriste u EAQUALs-ovim inspekcijama.

Učesnici u radionicama su birali jedan projekat u kojem će da učestvuju i meni je najinteresantniji bio projakat Nastavni programi i provera znanja zasnovani na CEFR-u kojim rukovodi Brian North. Da bi jezička ustanova mogla da izda EAQUALS-ovu diplomu polazniku, EAQUALS će morati da akredituje sistem provere znanja te ustanove. Provera zananja će se vršiti u toku celog jezičkog tečaja zasnovanog na CEFR.  U početku će samo akreditovani članovi moći da izdaju diplome svojim polaznicima a kasnije će se to proširiti i na škole članice pridruženih članova EAQUALs-a. Projekat dodele EAQUALS-ovih diploma polaznicima akreditovanih škola je završena i primenjivaće se od 1. januara 2010 što znači da će zainteresovane škole od tada moći da podnesu zahtev da im se dodeli pravo da izdaju EAQUALS diplome.

U toku susreta u Gracu održana je Vanredna konferencija članova EAQUALS-a, na kojoj je u pridruženo članstvo EAQUALS-a primljen Provincijski institut za unapređenje nastave Trentino, Italija i Asocijacija za strane jezike Privredne komore Hrvatske.